Regulamin konferencji - Jesienne spotkanie z uro- nefrologią psów i kotów

Regulamin konferencji

"Jesienne spotkanie z uro- nefrologią psów i kotów"

04.10.2020, Kielce hotel Binkowski

 

$ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Konferencja Naukowa "Jesienne spotkanie z uro- nefrologią psów i kotów"  zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 04.10.2020 w Kielcach

 • Organizatorem Konferencji jest firma Med-consulting Agnieszka Dunajska z siedzibą ul. Akacjowa 73, 26-200 Końskie
 • Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: a. Organizator: firma Med-consulting b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej med-consulting.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
 • Pzrepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: med-consulting.pl
 • 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

2.2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail , określenia statusu- lekarz weterynarii lub student, numeru prawa wykonywania zawodu- nie dotyczy sponsorów i studentów medycyny weterynaryjnej,dodatkowych informacji niezbędnych do wystawienia faktury.

 2.3. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do: a. wniesienia opłaty za udział w Konferencji w wysokości, terminie i na konto wskazane przez Organizatoratora.

2.4. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.5. W przypadku gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa , zakłóca przebieg wydarzenia, powoduje uszkodzenia mienia, narusza regulamin- Organizator może wykluczyć taką osobę z dalszego udziału w Konferencji z bezzwrotną opłatą.

 • 3.Rezygnacja z konferencji

3.1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.2 W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty administracyjne:

 1. rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty administracyjne wynoszą 30%
 2. rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty administracyjne wynoszą 40%
 3. rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

 • 4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacjie Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

 • Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od zakońćzenia Konferencji. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Każda reklamacja musi zawierać imięi nazwisko Uczestnika, jego adres oraz powód reklamacji.
 • Organizator podejmuje ostateczną decyzję w przypadku reklamacji.

 

 • 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

5.1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.

5.2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.med-consulting.pl oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

 • 6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

6.2. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji i partnerami

6.3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów.

6.4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4.7. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

 • 7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji lub inne szkolenia i warsztaty organizowane przez firmę Med-consulting Agnieszka Dunajska

7.2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia

7.3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez podpis złożony na liście obecności w dniu Konferencji, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści pkt. 3.2. Regulaminu, W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.6 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. Niemożność poprowadzenia prelekcji przez któregoś z wykładowców uwzględnionych w programie konferencji, powódź, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, ogłoszenie stanu pandemii w Polsce czyli zdarzenie niezależne od Organizatora).

 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji w przypadku niewystarczającej gruoy uczestników lub do przeniesienia wydarzenia do formy online

7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7.9 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2020.